ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     16 ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     5 ก.ย. 2562