ข่าวประชาสัมพันธ์

รเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 23/2564
29 พ.ย. 2564 3 ครั้ง
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังห.....
29 พ.ย. 2564 2 ครั้ง
ประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29 พย 2564
29 พ.ย. 2564 2 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชลบุรี
26 พ.ย. 2564 11 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2.....
26 พ.ย. 2564 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและร่วมตรวจประเมินฯ
26 พ.ย. 2564 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม "Eco-town : Up and Running"
25 พ.ย. 2564 12 ครั้ง
จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรพลศึกษา ประจำศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาตร์การกีฬา 2 ผ่านระบบ Zoom M.....
25 พ.ย. 2564 11 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์กับ CTV ชลบุรี ในรายการ”ติดตามผู้นำชล”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชน คลองตำหรุ
25 พ.ย. 2564 13 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดย่อย