แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองใหญ่

15 ส.ค. 2562      1186 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อำเภอหนองใหญ่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลคลองพลู ขึ้นกับอำเภอพนัสนิคม ในปี พ.ศ. 2418 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอบ้านบึง ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีการย้ายภูมิลำเนาโดยการนำของอดีตกำนันประจวบ ศิริวรวาท จากตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง มาตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชนมีชื่อว่า "บ้านหนองใหญ่" ขึ้นกับตำบลคลองพลู ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมเขตการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง และตำบลหนองใหญ่ เป็น กิ่งอำเภอหนองใหญ่ และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองใหญ่เป็น อำเภอหนองใหญ่ ในปี พ.ศ. 2525 ทางราชการได้จัดตั้งตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล คือ ตำบลเขาซกและตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่จึงมีเขตการปกครอง 5 ตำบลจนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอหนองใหญ่แบ่งออกเป็น 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน ได้แก่

1.            หนองใหญ่           (Nong Yai)                         6 หมู่บ้าน             

2.            คลองพลู                (Khlong Phlu)                   4 หมู่บ้าน             

3.            หนองเสือช้าง      (Nong Suea Chang)         5 หมู่บ้าน             

4.            ห้างสูง                   (Hang Sung)                        5 หมู่บ้าน             

5.            เขาซก                    (Khao Sok)                          4 หมู่บ้าน

                       

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอหนองใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพลูทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเสือช้างทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้างสูงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาซกทั้งตำบล